REGULAMIN “Dwudniowych warsztatów fotografii nieruchomości”:

1. Postanowienia ogólne.

1.1. “Dwudniowe warsztaty fotografii nieruchomości” zwane dalej KURSEM organizowane są przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego POZYTYW, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26, zwane dalej Organizatorem.
1.2. Kurs składa się z dwóch spotkań odbywających się w dniach 25 i 26 czerwca 2016 roku lub 23 i 24 lipca 2016 roku w godzinach 10:00 – 18:00 w miejscu wskazanym przez Organizatora na terenie woj. śląskiego najpóźniej 7 dni przed terminem Kursu drogą elektroniczną.
1.3. Kurs prowadzony jest przez zawodowych fotografów, którzy podczas zajęć pozostają do dyspozycji uczestników, służą pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i zachowanie zasad bezpieczeństwa.
1.4. Organizator Kursu nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników spotkań.
1.5. Organizator nie zapewnia uczestnikom sprzętu fotograficznego i komputerowego.
1.6. Do prawidłowego uczestnictwa w Kursie uczestnicy zobowiązani są posiadać dowolny cyfrowy aparat fotograficzny oraz laptop z systemem Windows (wersja 7 lub nowsze) lub Mac.

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Uczestnikiem Kursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię czynności prawnych.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Kursu oraz wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres sekretariat@pozytyw.edu.pl oraz opłacenie kwoty kursu w wysokości 399 zł z zastrzeżeniem pkt. 2.3. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.3. Opłata za kurs wynosi 399 zł brutto.
2.4. Organizator przewiduje rabat w wysokości 80 zł dla zgłoszeń opłaconych do dnia 31 maja 2016.
2.5. Organizator przewiduje rabat w wysokości 200 zł dla każdej drugiej osoby zapisanej w pojedynczym zgłoszeniu oraz w wysokości 280 zł dla każdej trzeciej osoby zapisanej w pojedynczym zgłoszeniu.
2.6. W jednym terminie może wziąć udział maksymalnie 15 osób, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność wpłat.
2.7. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie kwoty i numer konta Organizatora, na które należy wpłacić opłatę za udział w Kursie.
2.8. Potwierdzenie wpływu na konto jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

3. Pozostałe warunki.

3.1 Organizator nie zwraca pieniędzy w przypadku odwołania uczestnictwa uczestnika Kursu w okresie krótszym niż 30 dni przed datą Kursu. Istnieje jednak możliwość wskazania innej osoby w zastępstwie rezygnującego uczestnika, po zaakceptowaniu przez nią Regulaminu.
3.2. W przypadku odwołania Kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora (np. choroby prowadzącego lub zbyt małej liczby zgłoszeń na konkretny termin Kursu) opłata zostanie zwrócona do 24 godzin od podjęcia decyzji przez Organizatora i poinformowania uczestników Kursu.
3.3. Nieuczestniczenie w Kursie lub jego części, niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia w czasie warsztatów w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie. W przypadku wyznaczenia nowego terminu, Uczestnikom przysługuje prawo do rezygnacji z Kursu i zwroty pełnej opłaty.

© 2016